விமர்சனம்: வர்ணாஸ்ரமம்!

சாதிப்பெருமிதங்களும் ஆணவக் கொலைகளும் பெண்ணை மையமாகக் கொண்டே நிகழ்கின்றன என்பதைச் சொல்லும்விதமாக இதில் வரும் காதலி பாத்திரங்களை ஆதிக்க சாதியைச் சேர்ந்தவர்களாகவே அமைத்திருக்கிறார் இயக்குனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்