சிறப்புக் கட்டுரை: பாரம்பரிய அறிவினை பாதுகாப்பதில்-பரப்புவதில் பழங்குடி பெண்களின் பங்கு!

மரங்களுக்காக உயிர்த் தியாகம் செய்த பழங்குடி பெண்களின் வரலாறு உண்டு. சூழலியல் ஜனநாயகத்தை நடைமுறைப் படுத்துவதில் பூர்வகுடிகளே உன்னதமானவர்கள்,

தொடர்ந்து படியுங்கள்