உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையின் முதல் பெண் சோப்தார்!

சென்னையைப் போலவே உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையிலும்  பெண் ‘சோப்தார் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்