கர்மா என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

கர்மாவின் பரிமாணங்கள் நான்கு. அவற்றுள் இரண்டு, தற்போது தேவையில்லாதது. ஒரு புரிதலுக்காக, மற்ற இரண்டைக் குறித்து நாம் பேசலாம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்