நம்பிக்கை, பகுத்தறிவு, மூட நம்பிக்கை: நர மாமிசம் உண்போர் யார்?

மூட நம்பிக்கையின் பிரச்சினை நரபலி மட்டுமல்ல; பேராசை, அடையாளப் பித்து, அதிகாரப் பித்து, வன்முறை நோக்கு எல்லாமேதான். பகுத்தறிவு மட்டுமே அதற்கான மருந்து.  

தொடர்ந்து படியுங்கள்