இந்தியாவின் 82வது கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆன 15 வயது சிறுவன்!

பாகு ஓபன் 2023 சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரணீத் வுப்பாலா தெலுங்கானாவின் ஆறாவது மற்றும் இந்தியாவின் 82வது கிராண்ட்மாஸ்டராக உருவெடுத்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்