3 நாட்களில் 2 இந்தியர்கள் செய்த வித்தியாசமான கின்னஸ் சாதனை

இந்தியர்கள் இருவர் 3 நாட்களில் 7 கண்டங்களுக்கு பயணம் செய்து புதிய உலக கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்