விமர்சனம்: டிரைவர் ஜமுனா – ’ட்ரிப்’ ஓகேயா?

‘டிரைவர் ஜமுனா’ தந்திருக்கும் இயக்குனர் கின்ஸ்லின் எந்த வகையில் சேர்த்தி என்று தெரியவில்லை. ஆனால், ஒரு பயணத்தின் மூலமாகப் பல பாத்திரங்களின் வாழ்வைத் தடம் புரட்டிப் போடும் ஒரு கதையைச் சொல்ல முயன்றிருப்பதென்னவோ உண்மை.

தொடர்ந்து படியுங்கள்