நேற்று அடக்கம் செய்யப்பட்டவர் இன்று திரும்பி வந்தார்! எப்படி?

கண்முன்னே அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஒருவர் மீண்டும் உயிருடன் வந்து நின்றால் அதிர்ச்சியாக இருக்கும்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்