இறந்த உடலை ஏன் எரிக்கிறோம்?

இறந்த உடலை உடனே எரிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதுண்டு. ஆனால் சில கலாச்சாரங்களில் புதைக்கும் வழக்கம் உள்ளது. எது சரியான வழக்கம்- எரிப்பதா? புதைப்பதா? இதற்கு சத்குரு தரும் விளக்கம் உள்ளே.

தொடர்ந்து படியுங்கள்