கூட்டுறவுத் துறையில் கட்சிக்காரர்களுக்கே வேலை: அமைச்சர் உத்தரவு என்னவாகும்?

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகளையும் தொடர்புகொண்டு கட்சிக்காரர்களுக்கே முன்னுரிமை தாருங்கள் என்று இப்போதும் வேண்டுகோளாக வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்

தொடர்ந்து படியுங்கள்