மாஸ்கோவில் திரையிடப்பட்ட புஷ்பா, கார்கி

“புஷ்பா” மற்றும் “கார்கி “ திரைப்படம் மாஸ்கோ திரைப்பட விழாவில் “பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்ஸ்” என்ற பிரிவின் கீழ் திரையிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்