40 நாட்களில் ஒரு லட்சம் பேர் பணி நீக்கம்: இந்தியாவின் நிலை என்ன?

2023 தொடத்திலிருந்து அதாவது ஜனவரி 1 முதல் பிப்ரவரி 10 வரை இந்த 40 நாட்களில் மட்டும் 1 லட்சம் பேர் லே ஆஃப் எனப்படும் பணி நீக்கத்தால் வேலை இழந்துள்ளனர். 

தொடர்ந்து படியுங்கள்