70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவில் ‘சீட்டா’ சிறுத்தைகள்!

சீட்டா மறு அறிமுக திட்டத்தின் மூலம் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 8 சிறுத்தைகள் இந்தியா வந்தடந்தது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்