ஜாக்டோ – ஜியோ மாநாட்டில் புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதல்வர்!

மேலும், ஆங்கிலோ இந்திய பள்ளிகளை ஒரே குடையின்கீழ் கொண்டு வருவதற்கான ஆணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தோடு முடிந்துவிடுவதில்லை. வருங்காலங்களில் இன்னும் பல அறிவிப்புகள் வரும்” என்றார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்