கமல் அணி வாங்கும் ஓட்டு எந்த அணியை அதிகம் பாதிக்கும்?

politics

மின்னம்பலம் சர்வே

கமல் அணி வாங்கும் ஓட்டு எந்த அணியை அதிகம் பாதிக்கும்?

— Minnambalam (@minnambalamnews) March 5, 2021

.�,”

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *